Karta stalego pobytu otwiera przed jej posiadaczem wszystkie prawa i przywileje przysługujące obywatelom Polski. Jedyne różnice między posiadaczem karty stałego pobytu a obywatelem Polski to brak możliwości udziału imigrantów w życiu politycznym państwa i swobodnego wjazdu do ponad 180 krajów na całym świecie.

Podstawy uzyskania karty stałego pobytu w Polsce

Zgodnie z ustawą „O cudzoziemcach", o kartę stałego pobytu mogą ubiegać się posiadacze karty Polaka – dokumentu potwierdzającego przynależność etniczną do ludności danego kraju.

Art. 195 obecnego aktu prawnego stanowi, że cudzoziemcy nieposiadający polskiego pochodzenia mogą ubiegać się o pobyt stały, a mianowicie:
Kandydaci cudzoziemcy, którzy oficjalnie przebywają na terytorium RP od dłuższego czasu
 • od 4 lat – z zezwoleniem na pobyt wydanym na podstawie zatrudnienia w firmie zarejestrowanej w Polsce
 • od 10 lat – z zezwoleniem na pobyt wydanym ze względu na brak bezpiecznych warunków życia w państwie pochodzenia
 • od 5 lat – z zezwoleniem na pobyt wydanym uchodźcy lub osobie potrzebującej dodatkowej ochrony
Cudzoziemcy pozostający w związku małżeńskim z obywatelami lub stałymi mieszkańcami państwa
 • oficjalnie przebywający w ślubie od ponad 3 lat
 • przebywających nieprzerwanie w kraju od co najmniej 2 lat na podstawie zezwolenia na pobyt wydanego na podstawie małżeństwa lub ze względów humanitarnych
Dzieci osób posiadających kartę stalego pobytu lub status rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem jednego z następujących warunków
 • dziecko urodziło się lub zostało adoptowane po uzyskaniu przez rodziców pozwolenia na zamieszkanie w Polsce
 • dziecko urodziło się w okresie ważności zezwolenia na pobyt czasowy w Polsce jednemu z rodziców
Ofiary handlu ludźmi
 • ktorzy uzyskali na tej podstawie zezwolenie na pobyt i przebywali w tym statusie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 1 rok
 • współpracujący z organami ścigania w dochodzeniach śledczych lub sądowych
 • mający obawy o swoje życie i zdrowie po powrocie do państwa stałego pobytu potwierdzone przez polską prokuraturę
Ogólne wymagania dla kandydatów
 • znajomość języka polskiego, znajomość Konstytucji, historii i kultury Polski
 • aktualne ubezpieczenie zdrowotnego pokrywającego koszty leczenia w kraju
 • źródło stabilnego dochodu wystarczającego do życia w kraju
 • wynajem lub zakup nieruchomości na terenie Polski

Zalety stałego pobytu w Polsce:

Każdego dnia pracujemy nad tym, aby Twój proces imigracyjny do Polski był łatwiejszy i bardziej dostępny
Oficjalne zatrudnienie we wszystkich krajach UE
Kupno nieruchomości w Polsce
Podróże bezwizowe po Europie
Uzyskanie wysokiej jakości wykształcenia średniego i wyższego w Polsce
Rozpoczęcie i prowadzenie własnej firmy w Polsce
Korzystanie z polskiej medycyny
Wsparcie finansowe rządu
Uzyskanie obywatelstwa po 5 latach nieprzerwanego pobytu w kraju
Ceny i terminy
Terminy
z Kartą Polaka:
- okres rozpatrzywania wniosku do 3 miesięcy

w innych przypadkach:
- okres rozpatrzywania wniosku do 4 miesięcy

zgodnie z § 5 art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego termin wydania zezwolenia może wydłużyć się ze względu na zwłokę wnioskodawcy lub z innych przyczyn niezależnych od organu wydającego zezwolenie na pobyt stały w Polsce
Dokumenty
 • Wypełniony wniosek i paszport (oryginał i kopie wszystkich wypełnionych stron)
 • akt urodzenia, akt małżeństwa lub akt jego rozwiązania
 • 4 kolorowe zdjęcia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy
 • Pokwitowanie uiszczenia określonych opłat państwowych*

*Oprócz ogólnej listy dokumentów, od wnioskodawcy mogą wymagać dodatkowych dokumentów (pełna lista poniżej)
Jak to będzie wyglądać dla Ciebie:
Darmowa konsultacja
Zawarcie umowy
Zebranie niezbędnych dokumentów
- wypełniony wniosek i paszport (oryginał i kopie wszystkich wypełnionych stron)
- akt urodzenia, akt małżeństwa lub akt jego rozwiązania
- 4 kolorowe zdjęcia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy
- pokwitowanie uiszczenia określonych opłat państwowych

Oprócz ogólnej listy dokumentów wnioskodawcy mogą dodatkowo potrzebować:
- potwierdzenie pokrewieństwa lub małżeństwa z obywatelem Polski
- zezwolenie na pobyt w Polsce
- potwierdzenie nieprzerwanego pobytu w kraju przez okres ustalony prawem
- zaświadczenie z urzędu skarbowego o braku zaległości podatkowych w Polsce
- polisa zdrowotna na czas pobytu w Polsce
- świadectwo znajomości języka narodowego i podstaw Konstytucji państwa
- potwierdzenie przynależności do narodu polskiego (w przypadku rejestracji na podstawie pochodzenia)
- wyciąg bankowy o dostępności wystarczającej ilości środków na koncie bankowym
Rejestracja i wsparcie przy składaniu dokumentów do uprawnionego organu państwa
osoba ubiegająca się o zezwolenie na pobyt stały musi także stawić się na rozmowę z upoważnionym przedstawicielem województwa
Uzyskanie zezwolenia na pobyt stały
Wypełnij formularz
na bezpłatną konsultację lub umów się na wizytę!
Klikając przycisk „Wyślij" potwierdzasz, że zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych i zapoznałeś się z naszą Polityką Prywatności
Made on
Tilda